Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

МВА DLA MENADŻERÓW SYTEMU OCHRONY ZDROWIA

Kwalifikacja МВА (Master of Business Administration) jest uznawana na całym świecie i odpowiada najwyższemu poziomowi wykształcenia podyplomowego w dziedzinie zarządzania. Kurs МВА, proponowany przez Fundację „EUROMED”, to unikalny program edukacyjny typu modułowego, który jest opracowany i adaptowany z uwzględnieniem właściwości lokalnego rynku medycznego, a także specyfiki organizacji i reform systemu ochrony zdrowia.

Program jest przeznaczony dla:

 • osób urzędowych, które zajmują stanowiska kierownicze w departamentach zarządzania systemem ochrony zdrowia;
 • kierowników państwowych instytucji ochrony zdrowia, ich zastępców, kierowników oddziałów i pododdziałów, strukturalnych pododdziałów (w tym pretendentów na te stanowiska);
 • kierowników prywatnych zakładów medycznych i kierowników oddziałów prywatnych medycznych centrów i klinik, a także firm farmaceutycznych;
 • top menadżerów systemu ochrony zdrowia.
Program pozwala uczestnikom uzyskać praktyczne umiejętności do dalszego rozwoju kariery i rozwoju zawodowego w warunkach finansowej odrębności i niezależności organizacji medycznych jako odrębnych projektów biznesowych. Czas trwania programu: 232 godziny Ogólny czas nauki: 43 dni kalendarzowe Miejsce nauki: Warszawa, Polska

Koszt programu:

 • Opłata rejestracyjna: 200 euro
 • Pełny kurs nauki: 2370 euro

Cena obejmuje:

 • organizację indywidualnych i kolektywnych wyjazdów;
 • konsultacje na temat wiz;
 • informacyjne i dokumentalne wsparcie przy otwarciu wizy;
 • zaproszenie do otwarcia wielokrotnej wizy Schengeńskiej na 1 rok;
 • wsparcie kuratora na terytorium Polski;
 • usługi tłumacza;
 • wycieczka po Warszawie „Stare Miasto”;
 • karta SIM operatora komórkowego w Polsce.
Język nauczania: mieszany. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i w języku rosyjskim. Podczas zajęć uczestnikom pomaga wykwalifikowany tłumacz. Końcowy dokument: międzynarodowy certyfikat МВА, uznawany w krajach UE. Specjalizacja: MBA w Ochronie Zdrowia.

Struktura programu МВА:

I. POCZĄTKOWY MODUŁ – Wstęp

Czas trwania: 70 godzin Tematy:
 • Współczesne systemy ochrony zdrowia (organizacja ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach).
 • Ekonomia dla menadżerów systemu ochrony zdrowia.
 • Podstawy zarządzania instytucją ochrony zdrowia.
 • Zarządzanie i sprawozdawczość finansowa.
 • Podstawy zarządzania strategicznego w systemie ochrony zdrowia.
 • Podjęcie decyzji. Krytyczna ocena sytuacji.
 • Podstawy zarządzania zmianami.
 • Zarządzanie marketingowe i PR w dziedzinie ochrony zdrowia.
 • Lean management w systemie ochrony zdrowia.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach ochrony zdrowia.
 • Kontrola jakości usług w systemie ochrony zdrowia.
 • Zarządzanie projektami systemu ochrony zdrowia.
 • Psychologia w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
 • Organizacja ogólnego zarządzania. СЕО. Punkty kontroli.

II. SPECJALISTYCZNY MODUŁ – Podstawy prawne

Czas trwania: 24 godziny Tematy:
 • Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na Ukrainie (Białorusi, Rosji, krajach Azji).
 • Prawa pacjentów, błędy medyczne. Reguły i zasady rozpatrywania pozwów sądowych o błędach w sztuce lekarskiej.
 • Aspekty prawne działalności medycznej adekwatne do przepisów systemu ochrony zdrowia.
 • Prawne i organizacyjne podstawy działalności jednostek zajmujących się działalnością medyczną.
 • Współczesne systemy ochrony zdrowia. Organizacja pomocy medyczno-sanitarnej w oddzielnych krajach UE: porównanie, analiza.
 • Podstawy społecznego systemu ochrony zdrowia i polityki prawnej w zakresie ochrony zdrowia.
 • Dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych.

III. SPECJALISTYCZNY MODUŁ – Zarządzanie finansowe w instytucjach ochrony zdrowia

Czas trwania: 24 godziny Tematy:
 • Zasady finansowania i ewidencji usług medycznych w Polsce (Ukrainie, Rosji, Białorusi, krajach Azji).
 • Dochody i wydatki w instytucji ochrony zdrowia.
 • Kształtowanie się cen usług medycznych.
 • Aspekty prawne: zawarcie umów i uregulowanie kontraktów na świadczenie pomocy medyczno-sanitarnej. Medycyna ubezpieczeniowa.
 • Koordynowana pomoc medyczna: konsolidowanie oraz integracja pomocy medyczno-sanitarnej.
 • Długi w systemie ochrony zdrowia (medycyna ubezpieczeniowa).
 • Dochody i wydatki w systemie ochrony zdrowia: analiza ekonomiczna.
 • Narzędzia organizacji usług medycznych.
 • EBM (medycyna oparta na dowodach) i farmaekonomika – efektywne narzędzia do zarządzania instytucjami ochrony zdrowia.
 • Polityka medyczna państwa, kontrola wykorzystania leków w szpitalu.
 • Taryfikacja ulg medycznych.
 • Planowanie strategiczne w systemie ochrony zdrowia.
 • Potrzeby w sferze ochrony zdrowia.
 • Partnerstwo państwowo-prywatne w dziedzinie ochrony zdrowia.
 • Główne aspekty oceny technologii systemu ochrony zdrowia.
 • Zarządzanie zmianami w systemie ochrony zdrowia.

IV. SPECJALISTYCZNY MODUŁ – Zarządzanie organizacją i źródła finansowania w instytucjach lecznictwa

Czas trwania: 24 godziny Tematy:
 • Kultura organizacyjna: modele.
 • Kultura organizacyjna: identyfikacja i poprawa.
 • Kultura organizacyjna. Leadership – nowe metody zarządzania.
 • Komunikacja w systemie ochrony zdrowia.
 • Wymiana danymi w systemie ochrony zdrowia.
 • Zarządzanie konfliktami. Konflikty i negocjacje w zakładach medycznych.
 • Zarządzanie konfliktami. Seminarium na temat „negocjacje”.
 • Compliance w systemie ochrony zdrowia.
 • Compliance w zakładzie medycznym: perspektywa lekarza-menagera.
 • Zarządzanie wynikiem: dylemat kosztu i jakości.
 • Zarządzanie wynikiem: kontrola działalności.
 • Zarządzanie wynikiem: kontrola finansowa.
 • Źródła finansowania: strategiczny partner finansowy.
 • Źródła finansowania: wspólnota medyczna na giełdzie papierów wartościowych.
 • Źródła finansowania: włączenie inwestorów.
 • Planowanie strategiczne: szpitale oraz plan ich rozwoju.
 • Planowanie strategiczne: serwis.
 • Struktura organizacyjna: rozwój usług medycznych.
 • Struktura organizacyjna: optymalne stosunki i struktura zarządzania.
 • Struktura organizacyjna: separacja działalności menadżerów medycznych.
 • Informacja korporacyjna: benchmarking jako źródło decyzji administracyjnych.
 • Zarządzanie informacją: technologie IT i struktura informacyjna.
 • Sprawdzenie wiedzy i umiejętności.

V. SPECJALISTYCZNY MODUŁ – Praktyka zarządzania systemem ochrony zdrowia na poziomie organów samorządu lokalnego

Czas trwania: 40 godzin Tematy:
 • Społeczna ochrona zdrowia na poziomie instytucji zarządzania terytorialnego.
 • Planowanie polityki w zakresie ochrony zdrowia.
 • System ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym.
 • Prawa i obowiązki organów samorządu lokalnego w zakresie ochrony zdrowia. Modele kompetencji oraz praktyka świadczenia usług medycznych przez instytucje ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym.
 • Zarządzanie ryzykiem: ludnościowe i epidemiologiczne profile na poziomie regionalnym. Narzędzia działalności.
 • Zarządzanie strategiczne w systemie ochrony zdrowia. Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym.
 • Zadania profilaktyki: planowanie i realizacja polityki prozdrowotnej na poziomie odpowiedzialności samorządu.
 • Wzory organizacyjno-prawne instytucji ochrony zdrowia. Modele organizacyjne świadczenia usług medycznych.
 • Procedury restrukturyzacji. Przekształcenia organizacyjne i własnościowe. Rola organu założycielskiego.
 • Monitoring zakładów medycznych za pomocą organu założycielskiego.
 • Zarządzanie głównymi środkami.
 • Frazeologia języka angielskiego w zakresie zarządzania systemem ochrony zdrowia.

VI. SPECJALISTYCZNY MODUŁ – Restrukturyzacja gałęzi systemu ochrony zdrowia

Czas trwania: 40 godzin Tematy:
 • Modele funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia w Polsce i za granicą.
 • Transformacja społecznego systemu ochrony zdrowia.
 • Przygotowanie procesu transformacji.
 • Socjalne determinanty transformacji w zakresie ochrony zdrowia.
 • Elementy prawne transformacji niezależnego lecznictwa społecznego.
 • Przekształcenia w systemie lecznictwa.
 • Plan restrukturyzacji.
 • Procedury prawne w ramach przekształceń.
 • Frazeologia języka angielskiego w zakresie zarządzania finansami w systemie ochrony zdrowia.

VII. SPECJALISTYCZNY MODUŁ – Zarządzanie

Czas trwania: 10 godzin Tematy:
 • Zarządzanie strategiczne w systemie ochrony zdrowia.
 • Analiza różnych systemów w zakresie decyzji administracyjnych.
 • Informacja zwrotna.
Aby uzyskać szczegółowe informacje i zostać uczestnikiem programu, prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej lub kontakt z przedstawicielem Fundacji w swoim regionie.
Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43